◄ Terug naar het overzicht

Wat betekent Wet DBA voor de ZZP-er en opdrachtgever?

De Wet DBA vervangt per 1 mei 2016 de VAR-verklaring voor zelfstandigen. In het vorige blogartikel beschreven we de achtergrond van de VAR en de reden voor deze ommezwaai door de Belastingdienst. Wat betekent de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor de ZZP-er, voor een opdrachtgever en onze eindklanten? WIBA IT houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en voert momenteel gesprekken over een aangepaste modelovereenkomst Tussenkomst.

Vrijheid voor de ZZP-er als opdrachtnemer

De Wet DBA moet ervoor zorgen dat schijnzelfstandigheid wordt ingeperkt, dit betekent voor de ZZP-er concreet dat deze de vrijheid krijgt die hoort bij een zelfstandig bestaan. Een opdrachtnemer mag bijvoorbeeld zelf de werktijden bepalen, een opdrachtgever kan daartoe geen verplichtingen opleggen. Daarnaast is de opdrachtnemer vrij te bepalen hoe een opdracht wordt uitgevoerd. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever dienen de modelovereenkomsten zoals opgesteld door de Belastingdienst na te leven. Houdt bijvoorbeeld een opdrachtgever zich niet aan de gestelde voorwaarden in de modelovereenkomst? Er is dan sprake van een gedetacheerde werknemer, in plaats van een pure zelfstandige. Een pure zelfstandige betaalt zelf loonbelasting over het uurtarief en bijvoorbeeld pensioenpremies. Zodra de zelfstandige daar niet meer toe in staat is wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld.

Modelovereenkomsten binnen de Wet DBA

De Belastingdienst maakt gebruik van diverse modelovereenkomsten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen overeenkomen welke modelovereenkomst zij hanteren, door daar beiden hun handtekening onder te zetten. Binnen de algemene modelovereenkomsten zijn er drie varianten beschikbaar:

  • Geen werkgeversgezag (geschikt voor de meeste ZZP-ers richting opdrachtgevers)
  • Vrije vervanging (de opdrachtnemer kan iemand anders de opdracht laten uitvoeren)
  • Tussenkomst (voor opdrachtnemers die werken via een intermediair)

Tussenkomst overeenkomst binnen Wet DBA

We zijn met de Belastingdienst in gesprek over een aangepaste modelovereenkomst Tussenkomst, een specifieke overeenkomst geschikt voor zelfstandigen die wij als intermediair plaatsen bij uitdagende opdrachtgevers. De Belastingdienst geeft alle goedgekeurde modelovereenkomsten een kenmerk (nummerreeks) mee. Wij zorgen er conform de regels van de Belastingdienst voor dat we in de overeenkomst naar het kenmerk verwijzen die de Belastingdienst daarvoor hanteert. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen er dan vanuit gaan dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, zolang zij zich houden aan de modelovereenkomst die van toepassing is.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen vanaf 1 mei 2016 gebruik maken van modelovereenkomsten in plaats van de VAR-verklaring. Er is echter sprake van een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Dat biedt ons ondertussen de tijd met de Belastingdienst overeenstemming te bereiken over een aangepaste modelovereenkomst Tussenkomst, die zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever en ons als intermediair dient.